• TOPKWALITEIT!
  • VOOR IEDERE KEEPER!
  • BETAALBAAR!

NL EN

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.goaliesport.nl.

Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Gebruik van de Goalie Sports website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Goalie Sports BV de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan het desondanks voorkomen dat website onvolkomenheden bevat. Goalie Sports BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Goalie SportsBV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer www.goaliesports.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Goalie Sports BV aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Goalie Sports BV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Goalie Sports BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de site www.goaliesports.nl aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goalie Sports BV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Informatie op deze website mag u wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Goalie Sports BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

 

Webredactie

Het websitebeheer en de webredactie is in handen van de afdeling marketing, communicatie en sales. De pagina's worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en beheerd. Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat het weten aan de webredactie.